Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3476 be2e 420
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamissyseepy missyseepy
9564 d6b6 420
Reposted fromweightless weightless viamissyseepy missyseepy
1325 3af8 420
Reposted fromarbuzy arbuzy viazamulasz zamulasz
Ideałami będziemy później.
Reposted fromfuckingweltschmerz fuckingweltschmerz viajobi jobi
6526 1cd3 420
Reposted frominpassing inpassing viamrautyna mrautyna
Im mniej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć. Wiedza daje wolność, ale unieszczęśliwia.
— Erich Maria Remarque – Trzej towarzysze
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viabanshe banshe
3387 fcbb 420
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins
Wszystko się kiedyś skończy. Ból też.
— 00:28
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajointskurwysyn jointskurwysyn
4997 78a1 420
Reposted fromrisky risky viajointskurwysyn jointskurwysyn
Przychodzi taki dzień gdy do człowieka dociera, że dalsza tułaczka nie ma sensu. Że dokądkolwiek idziesz, zabierasz ze sobą siebie.
— Stephen King
Reposted fromswojszlak swojszlak viaespera espera
5341 29d8 420
Reposted fromwestwood westwood viaMFG MFG
9029 2b59 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viazamulasz zamulasz
Nie obwiniaj się bez przerwy.
Obwiń się raz i żyj dalej.
— Homer Simpson
Reposted fromumorusana umorusana vianiedoopisania niedoopisania
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaalbatros albatros
3229 e965 420
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viaalbatros albatros
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromborn2die born2die viamisiaczek95 misiaczek95
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaAmericanlover Americanlover
To jest zimny świat, więc bądź bryłą lodu.
— Brudne serca
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
6519 41ba 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viaTimeRush TimeRush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl